Fundraising Teams

s
 TEAM SHARFMANS

TEAM SHARFMANS

1 Members
O
$533 raised (27%)
Lev HaTorah

Lev HaTorah

2 Members
O
$1,185 raised (12%)
MISCHEL GIRLS

MISCHEL GIRLS

3 Members
O
$3,643 raised (104%)
Oved Lib

Oved Lib

0 Members
O
$0 raised (0%)
Reishit

Reishit

6 Members
O
$5,830 raised (1166%)
Rochel

Rochel

2 Members
O
$3,142 raised (63%)
Team  Plotsker

Team Plotsker

3 Members
O
$6,294 raised (82%)
Team BIRTHDAY

Team BIRTHDAY

2 Members
O
$136 raised (3%)
Team Chorev

Team Chorev

4 Members
O
$1,262 raised (13%)
Team Eisenberg

Team Eisenberg

2 Members
O
$960 raised (10%)